شرکت مهندسی امیران سیتم یار

چیدمان قالب

صفحه ی چدمان ،صفحه ی ارائه ی بیشترین حالت های چیدمان و طرح بندی قالب صدر می باشد.باشد که با خواندن این صفحه از کاربا قالب راضی باشید و شیوه ی جدیدی را تجربه نمایید.

سر تیتر ۱

این یک متن نمونه می باشد و برای نمایش حالت ها و کاربرد ها درج شده است .

سر تیتر ۲

این یک متن نمونه می باشد و برای نمایش حالت ها و کاربرد ها درج شده است .

در زیر یک نمونه درج شده است <pre> یا <div class="code">

#ja-rightcol {
width: 180px;
float: right;
color: #EEEEEE;
}

سرتیتر ۳

این یک متن نمونه می باشد و برای نمایش حالت ها و کاربرد ها درج شده است .

 1. این یک نمونه است از لیست منظم.
 2. لیست منظم از محصولات.
 3. لیست کردن قسمت های مختلف سایت.
 4. لیست فروشندگان و خریداران محصولات.

سر تیتر ۴

این یک متن نمونه می باشد و برای نمایش حالت ها و کاربرد ها درج شده است .

 • این یک نمونه است از لیست نامنظم.
 • یک لیست نامنظم .
 • قرار دادن محصولات قروشگاهی سایت.
 • اسامی همکاران سایت.
 • این یک نمونه است از چک لیست.بالت تیک
 • سایت های مرتبط .
 • لیست نمایندگی های محصولات .
 • قالب های خبری و ورزشی .
 • این یک نمونه است از لیست نامنظم. بالت ستاره ای
 • نمونه کارهای موجود در گالری تصاویر.
 • همکاران موجود در زمینه جوملا.
 • مطالب مرتبط با موضوع سایت.
 • این یک نمونه است از لیست نامنظم. بالت فلش
 • نمونه کارهای موجود در سایت.
 • قیمت محصولات سایت.
 • نمایندگان محصولات کاری .
این یک حباب نمونه است. با استفاده از این کد <div class="bubble1"> <div> <div> <div> <div> <div> حباب شما اینجا می رود ! </div> </div> </div> </div> </div><span class="author">حباب بخن رانی گرد</span> </div>
حباب سخنرانی گرد.
این یک متن نمونه است. با استفاده از این کد <div class="bubble2"><div><div><div> <div><div>حباب شما اینجا می رود! </div></ div></div></div></div><span class="author">حباب درج متن مربعی.</span> </div>
حباب سخنرانی مربعی
این یک حباب نمونه است . با استفاده از این کد <div class="bubble3"> <div> <div> <div> <div> <div> حباب شما به اینجا می رود ! </div> </div> </div> </div></div><span class="author">حباب فکر گرد.</span> </div>
حباب تفکر گرد.
این یک حباب نمونه است . با استفاده از این کد  <div class="bubble4"><div><div><div><div><div> حباب شما اینجا می رود ! </div></ div></div></div></div><span class="author">حباب تفکر گرد.</span> </div>
حباب تفکر مربعی.

This is a sample clip note. Use <p class="stickynote">Your clip note goes here!</p> to form a clip note!

این یک دانلود نمونه است. با استفاده از این کد <p class="download">دانلود شما به اینجا می رود!</p> به شکل یک دانلود!

این یک نقل قول نمونه است . با استفاده از این کد <blockquote>نقل قول شما به اینجا می رود !</blockquote> به شکل یک نقل قول
Tاین یک نقل قول نمونه است .با استفاده از این کد <blockquote><span class="open">Y</span>نقل قول ما اینجا می رود !<span class="close">e!</ span></blockquote> به شکل یک نقل قول!

۰۱این یک بلوک اعداد نمونه است . با استفاده از این <p class="blocknumber"><span class="bignumber">01.</span>متون شما به اینجا می رود !</p> به شکل بلوک اعداد!

۰۲این یک بلوک اعداد نمونه است .با استفاده از این کد <p class="blocknumber"><span class="bignumber">02.</span>متون شما به اینجا می رود !</p> به شکل بلوک اعداد!

۰۳این یک بلوک اعداد نمونه است .با استفاده از این کد <p class="blocknumber"><span class="bignumber">03.</span>متون شما به اینجا می رود!</p> به شکل بلوک اعداد !

این یک نمونه پیغام خطا م یباشد .با استفاده از این کد <p class="error">پیغام خطا به شما نمایش داده می وشد.</p>.

این یک نمونه پیغام اطلاعات است .با استفاده از این کد <p class="message">پیغام اطلاعات شما به اینجا م یرود!</p>.

این یک نمونه پیغام راهنما است .با استفاده از این کد <p class="tips">پیغام راهنمای شما به اینجا می رود!</p>.

This is a جمله ی برجسته. با استفاده از این کد <span class="highlight">جمله ی برجسته ی شما به اینجا می رود !</span>.

او یک مجله با سبک دراپ کپ است .اولین حرف در این پاراگراف بزرگ نوشته شده است .قالب صدر در مجله ی دراپ کپ جزو قالب های تکنیکی می باشد .

شرح حالت ها

برای درج مطلب در قالب صدر از این کد استفاده می شود: <div class="legend"><h3 class="legend-title">مکان درج عنوان مطلب</h3><p>این یک متن نمونه می باشد .شما می توانید مطالب دلخواه خود را با این متن جایگزین نمایید.</p></div>

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی بخش آموزش